Travaux de l`Institut de Spéologie "Émile Racovitza"

Home > Informații >  Instrucțiuni autori

Instrucțiuni către autori

imagine


Pentru articolele cu mai multe autori, în măsura în care autorii nu menționează autorul coresondent, se presupune că autorul corespondent este primul autor al articolului respectiv.

Ordinea autorilor reflectă contribuția lor la crearea articolului (cu excepția nominalizării autorului corespondent).

1. Prezentare generală
Travaux de l`Institut de Spéologie "Émile Racovitza" publică articole de cercetare fundamentală și aplicată în domeniul speologic, biologia solului și toate aspectele ținând de ecologia și protecția mediului carstic. Jurnalul este editat de Institutul de Speologie Emil Racoviță și Editura Academiei Romane.

1.1 Tipuri de lucrări
(i) Lucrările de cercetare trebuie să fie originale şi se referă la subiecte de cercetare fundamentală sau aplicată. Ele trebuie să fie concise, axate pe rezultate şi date noi. Se recomandă ca numărul de imagini, figuri şi tabele să nu fie mai mare de 10.
(ii) Notele de cercetare trebuie să conțină un aspect specific sau rezultatele preliminare ale unei cercetări în curs de desfăşurare. Ele trebuie să prezinte o descriere concisă a scopului cercetării. Exigenţele referitoare la descrierea metodelor şi referinţele bibliografice sunt cele de la o lucrare ştiinţifică. Lungimea notelor de cercetare, inclusiv imagini, figuri şi referinţe este limitată la 4 pagini imprimate.
(iii) Articolele de revizie trebuie să prezinte un anumit subiect de cercetare, într-o analiză critică și exhaustivă, bazată pe referințe actualizate și complete. Nu există un număr impus de pagini pentru un astfel de articol.

1.2 Drepturi autor
Autorii trebuie să respecte normele deontologice referitoare la activitățile de cercetare, în special cele referitoare la plagiat. Este obligatoriu ca manuscrisele trimise la redacţie să se adreseze exclusiv acestei reviste. Documentele trebuie să fie originale și să nu fie propuse pentru publicare în alte reviste, sau publicate anterior. Editura deține drepturile de autor pentru articole. Orice republicare de articole trebuie să fie autorizată de către Editura Academiei Române.

1.3 Depunerea articolelor
Pe lângă documentul trimis prin e-mail (incluzând textul, tabelele, figurile, etc.) autorii sunt rugaţi să ataşaze o scrisoare de intenție, în care prezintă articolul şi confirmă în mod explicit că manuscrisul a fost aprobat de către toţi autorii și nu se află în atenția altor reviste spre publicare. Scrisoarea trebuie să descrie, de asemenea, cadrul general al lucrării precum și orice potențial conflict de interese. Articolele pot fi depuse prin e-mail (eunitu@yahoo.com) sau în format digital la următoarea adresă: Institutul de Speologie "Emile Racovitza", Academia Romana, Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, 050711, Bucuresti, Romania. Manuscrisele dactilografiate nu sunt acceptate.

1.4 Procesul de revizie
Manuscrisele cu subiect și format adecvat pentru acest jurnal sunt trimise la doi recenzori internaționali. Procesul de evaluare durează mai puțin de o lună, dar poate fi mai lung pentru unele articole de revizie, în funcție de lungimea manuscrisului. Atunci când un articol este acceptat, autorul poate primi o listă cu modificările necesare înainte de publicare. În acest sens pot apărea trei situații:
(i) articolul este acceptat cu modificări minore;
(ii) articolul este acceptat cu modificări majore;
(iii) articolul ar trebui rescris și retrimis.
Autorii sunt rugați să facă modificările recomandate. Orice reclamație trebuie să fie exprimată în scris. La forma finală a articolului trebuie sa fie atașată o scrisoare în care autorul să arate cum a operat fiecare modificare propusă de evaluatori. Lucrările considerate inacceptabile de către evaluatori nu vor fi publicate. Opiniile exprimate în articole sunt cele ale autorilor.

2. Structura articolului
Manuscrisul trebuie să fie structurat astfel: titlu, rezumat, cuvinte cheie și corpul articolului. Structura recomandată a articolului este: 1. Introducere; 2. Materiale și metode; 3. Rezultate; 4. Discuție; 5. Concluzii, urmate de Mulțumiri și Bibliografie. Subcapitolele și paragrafele vor fi numerotate cu cifre arabe separate prin puncte, în funcție de nivelul său (de exemplu, 1 capitol;. 1.1 Subcapitolul; 1.1.1.Paragraf). Titlurile pentru subcapitole vor fi precedate și urmate de un rând liber, după cum urmează:. 1.1. , 1.1.1. Numerotarea de paragraf este ultima acceptată. Dacă articolul are o anexă, aceasta va fi plasată la sfârșitul manuscrisului și va trebui să aibă un titlu distinct. Figurile, imaginile, tabelele și legendele vor fi incluse la sfârșitul manuscrisului.

2.1 Titlul articolului trebuie să fie clar, concis și sugestiv. Trebuie evitate folosirea de titluri ambigue, prea lungi, prea generale sau de un singur cuvânt. Abrevierile nu sunt acceptate.

2.2 Rezumatul trebuie să fie analitic și să ofere informații suficiente chiar și pentru un cititor care nu este un expert, nici familiarizat cu domeniul. Trebuie să fie de aproximativ 200-300 de cuvinte, cuprinzând obiectivele principale și încheierea articolului. Cuvintele cheie ar trebui să prezinte elementele caracteristice ale articolului.

2.3 Conținutul va fi scris în limba engleză și structurat în conformitate cu următoarele criterii:
1. Introducere. Motivația sau scopul cercetării trebuie să apară în introducere, iar autorii vor prezenta ipotezele testate în articol.
2. Materiale și metode. Acest capitol trebuie să prezinte informații detaliate cu privire la locul de cercetare, materiale și metodele folosite pentru a permite replicarea exactă a cercetărilor. Acest lucru va facilita interpretarea corectă a rezultatelor. O descriere clară a designului experimental, procedurile de prelevare a probelor, procedurile statistice sunt deosebit de importante în descrierea studiilor de teren, simulări, sau experimente. Oferiți tipul și numărul de model pentru echipamentele folosite. Furnizați o citare completă privind autorul, versiunea, anul apariției pentru software-ul folosit și menționat în articolul dumneavoastră.
3. Rezultate. Rezultatele trebuie să fie menționate concis și fără interpretare.
4. Discuții. Acest capitol se concentrează pe aspectele de studiu susținute științific în mod riguros. Rezultatele studiului trebuie să fie atent diferențiate de datele obținute din alte surse. Acestea trebuie să fie interpretate și relaționate cu rezultatele cercetărilor anterioare. Vă rugăm să discutați implicatiile rezultatelor sau interpretărilor. Subliniați rezultatele care nu susțin speculații sau rezultatele cercetărilor anterioare, sau care nu sunt intuitive.

2.4 Concluzii.
Acestea trebuie să arate în mod clar principalele concluzii ale cercetării și să dea o explicație clară a importanței și relevanței lor.

2.5 Mulțumiri
Acest capitol poate urma capitolul "Concluzii", menționând acei oameni sau instituții care au facilitat realizarea cercetării. Acest capitol nu primește nici un număr de capitol.

2.6 Referințe bibliografice
Este important să rețineți că toate publicațiile citate în text trebui incluse în referințe. Acest capitol nu primește nici un număr de capitol.
Specificații suplimentare.
Atunci când este nevoie de o prezentare detaliată a unor aspecte de cercetare (de exemplu, metode statistice, un set important de date sau un tabel detaliat explicativ), poate fi introdusă o anexă la sfârșitul articolului. Articolele rezumat nu urmează structura de mai sus. Cu toate acestea, ele ar trebui să includă: (i) o parte introductivă, (ii) o prezentare atentă și critică a aspectelor relevante ale subiectului abordat, și în cele din urmă (iii) accentuarea aspectelor care sunt insuficient cunoscute și necesită studii suplimentare pentru a facilita înțelegerea fenomenului.

3. Cerințe format electronic pentru articolele acceptate.
Este preferat formatul Microsoft Word sau echivalentul său. Se recomandă să utilizați Times New Roman, mărime 11 pentru corpul textului și dimensiunea 9 pentru tabele, figuri, referințe și abstract. Corpul textului trebuie să fie redactat la două rânduri. 4. Figurile și tabelele. Pentru publicarea optimă a articolului, figurile vor fi prezentate separat, ca atașamente la documentul Microsoft Word sau ca o imagine (de exemplu, .tif sau .jpg), cu o rezolutie preferată de 300 dpi. Fișierele atașate trebuie să includă numele autorului corespondent (de exemplu, Brown.doc). Fiecare figură va fi numerotată în conformitate cu menționarea ei în text. Fotografiile vor fi trimise în format digital, la o rezoluție de 300 dpi. Se sugerează să se atașeze grafice și fotografii alb-negru, cu condiția ca aceasta să nu afecteze informațiile.
Numele științifice ale speciilor vor fi scrise cu caractere italice. Numele științifice complete ale taxonilor vor fi urmate de numele autorului denumirii atunci când apar prima oară în text, de exemplu: Meta menardi (Latreille, 1804). Abrevierile și acronimele vor fi explicate atunci când sunt menționate pentru prima dată în articol.
Numele proprii vor fi scrise cu caractere latine și diacritice corespunzătoare limbii originale în care au fost scrise. Ecuațiile vor fi scrise clar, acordând atenție coeficienților, exponenților și posibilelor confuzii: de exemplu, cifra zero "0" și litera "O", cifra "1" și litera "I". Se recomandă să utilizați editorul de ecuații Microsoft Word sau un software echivalent.
Unitățile de măsură trebuie să fie cele din Sistemul Internațional. Simbolurile sau alte caractere grecești trebuie să fie definite și explicate clar. Definiția lor nu poate varia de-a lungul lucrării. Referințele bibliografice vor fi citate în text, folosind "Small Caps", după cum urmează,: (Bousquet, 2003), (Bousquet, 2003 a, b), (Daly and Drew, 1998). Dacă există mai mult de trei autori numai primul este menționat și este urmat de "et al.": De exemplu, (Smith et all., 1998). În cazul mai multor referințe, acestea vor fi ordonate alfabetic după numele autorilor atunci când au în același an de publicare, sau cronologic, atunci când au de ani distincte de publicare.

Se recomandă să se evite tabele foarte mari. În cazul în care sunt necesare mai multe pagini pentru un tabel, acestea vor fi separate, cu mențiunea "Tabelul X (continuare)" pe fiecare pagina. Orice explicație va fi dată ca o notă deasupra tabelului.

Referințele bibliografice. Exemple privind folosirea referințelor bibliografice sunt prezentate mai jos. Titlurile articolelor sunt citate în limba în care au fost scrise.

Tabacaru, I., titlul articolului din revistă cu un singur autor (italic). Numele volumului publicat (normal) (emis), volumul (bold) (emis de), pagini, an (de exemplu, 10 (1), 10 - 16 mai 2000.

Tabacaru, I., Danielopol, D., titlul articolului din revistă cu un singur autor (italic). Numele volumului publicat (normal) (emis), volumul (bold) (emis), pagini, an (de exemplu, 10 (1), 10 - 16 mai 2000.

Dajoz, R., titlul cărții. Editura, Oras, numărul de pagini, an (de exemplu, 150 p., 2003).

Meyer A., titlul capitolului dintr-o carte editată. Numele Editorului , Titlul cărții. Editura, Oras, nr. pagini, an (de exemplu, pp. 80-89, 2005).

Juberthie, C., titlul lucrării publicate în cadrul procedurii unei conferințe științifice. În Editor (e) numele (s) (ed.), Numele conferinței, perioadă, locația conferinței. Editura, Oras, pagini, an (de exemplu, pp. 70-79, 2001).